ALV

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Salon Partners Benelux BV, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64755371 te 's-Gravenhage, kantoorhoudende Vinkenborghlaan 2, 2265 GG te Leidschendam.

en

Salon Partners Holding BV, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64753417 te 's-Gravenhage, kantoorhoudende Vinkenborghlaan 2, 2265 GG te Leidschendam.

Hierna te noemen Salon Partners;

Inhoudsopgave:

Artikel 0: EU verordening inzake gegevensbescherming (GDPR/AVG)

Artikel 1: Begripsbepaling

Artikel 2: Algemeen/Toepasselijkheid

Artikel 3: Aanbiedingen / Industriële eigendom

Artikel 4: Overeenkomst

Artikel 5: Prijzen

Artikel 6: Betaling

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

Artikel 8: Levering door Salon Partners, levertijd, risico

Artikel 9: Levering door derdetoeleveranciers

Artikel 10: Reclames op door Salon Partners geleverde producten / emballage

Artikel 11: Overmacht

Artikel 12: Ontbinding

Artikel 13: Aansprakelijkheid

Artikel 14: Overige verplichtingen van koper

Artikel 15: Wijzigingen

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen

---------------------------------------------------------

Artikel 0: EU-Verordening (GDPR/AVG)

Op 25 mei 2018 treedt een nieuwe algemene EU-verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) in werking

waarbij de regels voor bedrijven omtrent het opslaan en verwerken van persoonlijke (klant)gegevens verscherpt worden. Vanaf dit moment zal dit in heel Europa gelden.


Met deze vernieuwde ALV willen wij u op de hoogte stellen van ons privacy beleid en hoe wij uw gegevens gebruiken. Indien u naar aanleiding hiervan vragen hebt, dan kunt u die natuurlijk altijd telefonisch of per email stellen.U hoeft verder niets te doen.

Hoe gebruiken wij uw gegevens?

Bij Salon Partners gaan wij altijd zorgvuldig met uw gegevens om. Daarbij vragen wij alleen de noodzakelijke gegevens die nodig zijn om onze dienstverlening uit te voeren.

Soms kan het zijn dat wij bepaalde gegevens delen met andere partijen, zoals leveranciers om materiaal op locatie te laten bezorgen. Ook daarbij delen wij alleen de noodzakelijke informatie.

Wij zullen uw gegevens nooit onnodig opslaan. Het uitgangspunt is dat wij persoonsgegevens slechts bewaren voor het doel van de noodzakelijke verwerking en houden ons ter zake aan de geldende wet,- en regelgeving.

Bij beëindigen van de klantenrelatie zullen we de klantgegevens vernietigen of anonimiseren. Of eerder, als bezwaar wordt gemaakt tegen direct marketing of hiervoor toestemming wordt ingetrokken.


Daarom zijn de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens aangepast. Zonder toestemming voor de nieuwe voorwaarden, kunnen we vanaf 25 mei 2018 geen commerciële berichten of nieuwsbrieven sturen.

Het plaatsen van een bestelling en/of vervolgbestelling impliceert dat u akkoord bent met de vernieuwde voorwaarden en dat u informatie over onze speciale aanbiedingen, voordelen en nieuws wilt (blijven) ontvangen en een abonnee van onze nieuwsbrieven wilt blijven.

Indien u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden voor uw verwerking van persoonsgegevens verzoeken wij u dit kenbaar te maken.

Artikel 1: Begripsbepaling

1. Onder Salon Partners wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: Salon Partners Benelux BV en Salon Partners Holding BV.

2. Onder koper wordt in deze Algemene Voorwaarden mede begrepen degene in wiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden verricht, alsmede degene met wie koopovereenkomsten tot levering van producten worden gesloten.

Artikel 2: Algemeen/Toepasselijkheid1. Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van de Algemene Voorwaarden van kopers van toepassing op alle aanbiedingen, koopovereenkomsten en leveranties van producten en op alle aanbiedingen en overeenkomsten zoals het verrichten van diensten tussen Salon Partners en haar kopers.

2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden maken alleen deel uit van een overeenkomst voor zover die voorwaarden of bedingen door Salon Partners uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

3. Koper met wie in het verleden op (andere) Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere overeenkomsten tussen koper en Salon Partners.

Artikel 3: Aanbiedingen / Industriële eigendom

1. Alle aanbiedingen in prijscouranten, circulaires, advertenties, orderbevestigingen, brieven, waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend.

2. Alle rechten uit hoofde van industriële en intellectuele eigendom, alsmede auteursrechten, blijven berusten bij Salon Partners.

Artikel 4: Overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat koper via de webshop, dan wel telefonisch, via e-mail of schriftelijk bestelling doet, tenzij Salon Partners binnen 24 uur na bestelling telefonisch, via e-mail en/of schriftelijk aan koper laat weten de bestelling niet te accepteren. Het voorafgaande geldt ook voor door Salon Partners aangewezen leveranciers, bij wie koper rechtstreeks bestelt.

Artikel 5: Prijzen

1. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. en in Euro's (€) uitgedrukt, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijslijsten, dan wel latere prijsopgaven via een door Salon Partners geautomatiseerd systeem, dan wel via e-mail of schriftelijk.

3. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is Salon Partners gerechtigd deze in de prijs door te berekenen.

Artikel 6: Betaling

1. Alle betalingen worden binnen 8 dagen na factuurdatum door middel van automatische incasso geïnd, tenzij Salon Partners contante betaling bij levering zal vorderen. Salon Partners is gerechtigd contante betaling te verlangen indien koper in gebreke is ten aanzien van betaling van enige andere vordering van Salon Partners op koper.

2. Indien de koper niet tijdig of niet volledig heeft betaald of als automatische incasso om wat voor reden dan ook niet mogelijk was, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van Salon Partners op koper waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, direct en onmiddellijk opeisbaar. Tevens is koper alsdan aan Salon Partners een jaarrente verschuldigd van 3 % boven de op dat moment door de Nederlandse Bank gehanteerde 3 maandse Euribor-rente, met een minimum van 8,5%, waarbij een gedeelte van een maand geldt als volledige maand.

3. Alle op de invordering vallende kosten, met name buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom, met een absoluut minimum van € 150, -.

4. Iedere betaling door koper strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten, met uitzondering van de gerechtelijke kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door koper in mindering op de in hoofdsom openstaande vorderingen, waarbij de oudste openstaande vordering als eerste wordt afgeschreven.

5. Koper is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen ten aanzien van bedragen, welke Salon Partners krachtens een tussen hen bestaande overeenkomst in rekening brengt.6. Salon Partners is steeds gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst, de nakoming van haar verplichting op te schorten, totdat koper op verzoek van Salon Partners zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Daarnaast is Salon Partners gerechtigd ook voor toekomstige leveranties aan koper zekerheid te verlangen.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van alle door Salon Partners aan koper geleverde producten blijft bij Salon Partners zolang koper de vorderingen van Salon Partners ter zake van een koopovereenkomst of uit welken hoofde dan ook niet heeft voldaan, zolang koper de verrichtte of nog te verrichten werkzaamheden uit enige andere overeenkomst nog niet heeft voldaan en zolang koper de vorderingen van Salon Partners wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, rente en kosten. Salon Partners is in dit geval gerechtigd de geleverde producten in haar macht te brengen, waaronder het betreden van het terrein van koper, om zelf de desbetreffende producten uit de winkel en het magazijn van koper te halen. Emballage wordt nimmer eigendom van koper.

2. Het is koper toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten, in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen. Het is koper niet toegestaan, de geleverde producten buiten de uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen, zonder voorafgaande schriftelijke bevestiging.

Koper is niet gerechtigd op de door Salon Partners geleverde producten een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen.

3. In aanvulling op het in artikel 7.1 genoemde eigendomsvoorbehoud, verbindt koper zich om op eerste daartoe strekkend verzoek van Salon Partners een bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zover nodig te vestigen op de door Salon Partners aan koper in eigendom geleverde producten, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van Salon Partners, uit welken hoofde dan ook.

Artikel 8: Levering door Salon Partners, levertijd, risico

1. De bestellingen zullen door Salon Partners, worden geleverd volgens een door haar bekend te maken afleverschema. Salon Partners heeft te allen tijde het recht dit schema te wijzigen c.q. aan te passen. Koper zal voorts de aanwijzingen die door Salon Partners worden gegeven met betrekking tot de wijze waarop bestellingen dienen plaats te vinden in acht nemen. Indien door de koper wordt afgeweken van de door Salon Partners gestelde manier van bestellen dan zullen de (extra) kosten die hiervoor gemaakt worden belast worden aan de koper.

2. Afgesproken levertijden zijn, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Salon Partners en koper zo spoedig mogelijk in overleg treden. Bij niet-tijdige levering dient Salon Partners, met inachtneming van een redelijke termijn, in gebreke te worden gesteld.

3. Levering geschiedt franco-huis binnen Nederland, tenzij anders is overeengekomen. Salon Partners is geheel vrij de wijze van transport te bepalen conform de daartoe geldende wettelijke bepalingen; in alle gevallen waarin de producten op verzoek van koper niet worden geleverd volgens het afleveringsschema zijn de vervoerskosten geheel voor rekening van koper.

4. Onverminderd hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald draagt koper dadelijk na levering het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de geleverde producten of onderdelen daarvan ontstaat.

Artikel 9: Levering door derdetoeleveranciers

1. Salon Partners is bevoegd om gebruik te maken van door Salon Partners aan te wijzen derde-toeleveranciers. Bij de keuze van de derdetoeleverancier zal Salon Partners de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

2. De derde-toeleverancier levert de via Salon Partners te betalen producten rechtstreeks aan koper. In voorkomende gevallen kan koper rechtstreeks bij Salon Partners de producten van de derde-toeleverancier bestellen. In geval van rechtstreekse leveringen blijft betaling van Salon Partners plaatsvinden.

3. Salon Partners is niet aansprakelijk voor tekortkomingen en/of gebrekkige leveringen door de derde-toeleverancier. Salon Partners zal koper zoveel mogelijk behulpzaam zijn bij het indienen van eventuele schadeclaims die koper mocht hebben jegens de derde-toeleverancier, ingeval van tekortkomingen en/of gebrekkige leveringen door de derde-toeleverancier.

Artikel 10: Reclames op door Salon Partners geleverde producten / emballage

1. Koper dient bij levering en inontvangstneming van de door Salon Partners geleverde producten te controleren of de levering met zijn bestelling c.q. zijn opdracht overeenstemt.

2. Reclames ter zake van zichtbare gebreken en/of manco of surplus meldingen van de levering dienen aanstonds, doch uiterlijk binnen 24 uur na leveringsdatum, bij Salon Partners te worden gemeld. Meldingen zoals omschreven dienen zoveel mogelijk via het door Salon Partners geleverde en/of aangewezen geautomatiseerde systeem gemeld worden. Overige reclames ter zake van geleverde producten worden door Salon Partners slechts in behandeling genomen indien zij binnen 24 uur nadat koper in redelijkheid het gebrek had kunnen ontdekken, ter kennis van Salon Partners zijn gebracht. Na het verstrijken van deze termijn wordt koper geacht de geleverde zaken in orde te hebben bevonden.

3. Indien de koper op één zending meer dan drie manco's heeft, zal Salon Partners de manco's alsnog kostenvrij binnen 48 uur na melding naleveren. Uitzondering hierop zijn manco's ontstaan ten gevolge van het niet leveren aan Salon Partners door leverancier en/of fabrikant om wat voor reden dan ook.

4. Eventuele rechten uit hoofde van dit artikel gelden slechts voor de eerste koper. Koper heeft niet het recht om betaling van de geleverde zaken op te schorten op grond van gebleken gebreken; indien de reclame gegrond blijkt, kan later terugbetaling plaatsvinden.

5. Terugzending van geleverde goederen kan door koper slechts geschieden na akkoordbevinding en met uitdrukkelijke toestemming van Salon Partners.

6. Ruilen van artikelen is uitsluitend en alleen mogelijk indien deze ruiling gewenst is ten gevolge van een aanwijsbare en verwijtbare foutieve handeling van Salon Partners. Artikelen worden in dat geval bij de eerstvolgende zending omgeruild voor het juiste artikel, mits deze artikelen aangeboden worden in gesloten, originele fabrieksverpakking zoals ze ook zijn afgeleverd.

Artikel 11: Overmacht

1. Salon Partners is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

2. Indien Salon Partners door overmacht, of door andere buitengewone omstandigheden, zoals onder andere maar niet beperkt tot werkstaking, stagnatie in de aanvoer van producten, havenstakingen en brand, ofwel bij Salon Partners ofwel bij haar leveranciers, niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft Salon Partners het recht de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel - indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is - de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, ontbonden te verklaren.

3. Koper is in voornoemd geval niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 12: Ontbinding

1. Indien koper één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Salon Partners gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de levering van de producten op te schorten en/of de desbetreffende koopovereenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan koper, met directe ingang te ontbinden, zulks onverminderd alle overige aan Salon Partners toekomende rechten.

2. Indien koper op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, wordt de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbonden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door Salon partners nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Salon Partners voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

3. Alle vorderingen van Salon Partners zijn terstond en geheel opeisbaar indien koper zijn verplichtingen niet nakomt, dan wel bij diens faillissement of diens surseance van betaling, of indien koper door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen. Salon Partners heeft in dat geval het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

1. Salon Partners aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover koper door middelen rechtens aantoont en bewijst dat de schade is veroorzaakt door grove schuld of nalatigheid Salon Partners

2. De uit artikel 13.1 voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag ter grootte van het gefactureerde bedrag in de hoofdsom, betrekking hebbende op de geleverde producten en/of verrichte diensten.

3. Iedere verdergaande aansprakelijkheid van Salon Partners voor schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot aansprakelijkheid voor werknemers en hulppersonen, wordt uitgesloten, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade. Voorts vrijwaart koper Salon Partners tegen alle aanspraken van derden ter zake van door deze eventueel te lijden of geleden schade, zulks met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.

Artikel 14: Overige verplichtingen van koper

1. Koper is verplicht Salon Partners onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen als diens faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of als koper door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen.

Artikel 15: Wijzigingen

1. Deze Algemene Voorwaarden kunnen door Salon Partners worden gewijzigd, doch deze wijzigingen gelden niet eerder jegens koper dan nadat koper van deze wijzigingen op de hoogte is gesteld.

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen.

1. Op de overeenkomsten tussen Salon Partners en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen Salon Partners en haar kopers worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het vestigingsgebied van Salon Partners of, zulks ter keuze van Salon Partners, aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de koper.